FRG – ett allt vanligare inslag i krisberedskapen

138 kommuner har avtal med Frivilliga Resursgruppen (FRG). Den siffran kan dock snart vara ett minne blott. I en forskningsrapport från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap svarar 70% de tillfrågade kommunerna att det finns ett framtida behov av att involvera frivilliga aktörer i krisberedskapen.

Rapporten ”Att använda, leda och samverka med frivilliga”, som publicerades i februari 2015, syftar till att undersöka förutsättningarna för kommuner och länsstyrelser att nyttja frivilliga aktörer utanför den offentliga sektorn i krisberedskap och vid krishantering. Totalt har 134 av 290 kommuner svarat på en webbenkät som ligger till grund för rapporten.

Resultaten visar att kommunerna främst har tecknat avtal med Frivilliga Resursgruppen och Civilförsvarsförbundet för att engagera frivilliga i krisberedskapen. Flera kommuner väljer även att, istället för att binda frivilliga aktörer genom formella avtal, ha kontakt och samarbete med frivilliga genom olika typer av nätverk som exempelvis ett krishanteringsråd.

På frågan om frivilligas betydelse i krishanteringen kommer bli viktigare är svaret tydligt.

– Av de som besvarat vår enkät ansåg samtliga länsstyrelser, och 70 % av kommunerna, att det finns ett framtida behov av att involvera frivilliga aktörer i krisberedskapen, skriver MSB i rapporten.

Med anledning av forskningen har Civilförsvarsförbundets generalsekreterare, Anders M. Johansson, tidigare skrivit ett debattinlägg i tidning tjugofyra7 med rubriken ”Frivilliga självklara i krisberedskapen”.

Hela forskningsrapporten finns att läsa här: Att använda, leda och samverka med frivilliga.

Text: Joel Sundberg